%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-3

اینجا چه خبره؟

 اگر در زندگی هدف یا رویایی دارید که در حال تلاش برای بدست آوردنش هستید و شاید تصمیم گرفتید شروع کنید، اینجا همان جایی است که هربار پس از سختی ها، مشقت ها و ناامیدی ها دوباره با گرفتن انگیزه و شور و اشتیاق بیشتر برمگیردید و تا بر موانع و مشکلات غلبه کنید.

مخصوصا اگر کارآفرین هستید… (یا تصمیم گرفتید باشید!)

آخرین مطالب انگیزشی که برای رسیدن به اهداف تان لازم دارید بخوانید :