ویژگی فروشنده حرفه ای : شماره 2

1

” هر فروشی با 5 مانع اساسی روبروست :
1_فقدان نیاز 2_فقدان پول 3_فقدان عجله 4_فقدان تمایل 5_فقدان اعتماد ”

__زیگ زیگلار

یک فروشنده حرفه ای همیشه از تجارب دیگران بیشتر از تجارب خودش استفاده میکند…

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

1 دیدگاه جالب

دیدگاه تان را ارسال کنید