راز های کسب و کار موفق : شماره 3

0

کسب و کارتان برای موفقیت نیاز به یک داستان دارد؛ یک داستان تعریف کنید…

” مردم به اطلاعات اضافی نیاز ندارند. چشمان آنها مملو از اطلاعات است. آنها به ایمان نیاز دارند؛ ایمان به شما, ایمان به اهدافتان؛ ایمان به موفقیتتان و ایمان به داستانی که برایشان روایت میکنید. ”
__ آنت سیمونز

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**