فرق بین طرزفکر یک کارآفرین و یک کارمند

0

مدرس کارآفرینی دانشگاه مدیریت و بازاریابی هاروارد “استیونسیون” طی تحقیقاتی ,مقاله ای که فرق بین طرزفکر یک کارآفرین و یک کارمند را طبق بررسی هایی که بر روی عقاید و رفتار 4000 کارمند و کارفرما انجام داده است, نوشته است :

1. کارفرما : از برداشتی که از فرصت ها دارد انگیزه میگیرد.
کارمند : از برداشتی که از منابع دارد انگیزه میگیرد.

2.کارفرما : کار کردن با شبکه های غیر رسمی متعهد را انتخاب میکنند
کارمند : شرکت هایی با قوانین دست و پاگیر و سلسله مراتبی را میپسندند.

3. کارفرما : انگیزه اش ارزش گذاری است, به عملکرد می اندیشد و بدنبال کار تیمی است.
کارمند : انگیزه اش امنیت است, به منابع می اندیشد و دنبال ترفیع شغلی است.

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**