مرور برچسب

آیا در فروش سخنرانی مهم است

بفروشید تا موفق شوید صفر تا صد فروش به زبان ساده (قسمت دوم)

اگر عمیق ترین به خودمان و اطرافیان مان نگاه کنیم، متوجه می شویم که همه ی ما به نوعی فروشنده ایم؛ عده ای که کارمند اند، هشت ساعت از 24 ساعت هر روزشان را می فروشند و پول دریافت می کنند. دیگری که هنرمند است، هنرش را عرضه می کند و محوبیت،…

بفروشید تا موفق شوید صفر تا صد فروش به زبان ساده

اگر عمیق ترین به خودمان و اطرافیان مان نگاه کنیم، متوجه می شویم که همه ی ما به نوعی فروشنده ایم؛ عده ای که کارمند اند، هشت ساعت از 24 ساعت هر روزشان را می فروشند و پول دریافت می کنند. دیگری که هنرمند است، هنرش را عرضه می کند و…