مرور برچسب

آیا شغل من صحیح است

از کجا بفهمیم در شغل صحیحی هستیم و نباید (یا باید) آنرا ترک کنیم؟

آیا فکر شغل شما یک شوخی است و نباید به آن اهمیت بدهید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، فقط مقدمه این مقاله را بخوانید و اگر پاسخ شما منفی است و به اهمیت شغل تان پی بردید این مقاله را کامل باید بخوانید. انسان به صورت میانگین یک سوم از عمرش را در…