مرور برچسب

آیا شکست مهم است

چرا افراد موفق میخواهند شکست بخورند؟

شکست اتفاق زشتی است ! از وقتی بچه بودیم یادمان هست که برای یادگرفتن دوچرخه بارها زمین خوردیم، سرزانوهای مان زخم شد، دستمان شکست و با کمک پدر و مادر یا دوستان بلاخره یادگرفتیم دوچرخه سواری کنیم. بزرگتر که شدیم و رفتیم به مدرسه، شکست ها…