مرور برچسب

آیا عدم پذیرش نتیجه دارد

عدم پذیرش تا بیشترین حد ممکن، کلید موفقیت شماست

وارد شرکتی میشوید تا آنجا کار کنید اما... شما را قبول نمیکنند : عدم پذیرش ! از رئیس تان میخواهید حقوق تان را افزایش بدهد... رئیس تان قبول نمیکند : عدم پذیرش ! در شرایط بد مالی قرار دارید و به بانک میروید تا وام بگیرید... اما به شما وام…