مرور برچسب

راکی مارسیانو

کمال گرایی – بمب ساعتی که موفقیت شما را منفجر خواهد کرد ! (اما شما خبر ندارید…)

نمیخواهیم با ادبیات فلسفی راجع به کمال گرایی و ... صحبت کنیم ! دو کلام حرف حساب داریم. برای رسیدن به موفقیت، در هر شاخه ای که باشد، سرعت عمل و قاطعیت داشتن، جزو واجبات است. سرعت عمل؟ همان که با شتابزدگی فرق می کند. متأسفانه…