• info@12ceo.ir
  • ایران - تهران - دفتر سایت مدیر عامل

مرجع اینترنتی مدیر عامل

شركتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت كنند. از آنجایی كه رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و كیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی كامل را داشته باشند.